MEXIA EDC Receives Grant for $1.2 Million - Mexia EDC